Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên nhiệm kỳ 2017 - 2019

18/03/2017 - Lượt xem: 4408

Căn cứ Kế hoạch số 128 KH/ĐKCNHN ngày 12/09/2016 của BCH Đoàn Khối Công nghiệp Hà Nội về việc chỉ đạo tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Công nghiệp Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022;

Căn cứ công văn số 172 HD/ĐKCNHN ngày 27/12/2016 của BCH Đoàn Khối Công nghiệp Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Công nghiệp Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022;

 Ban Chấp hành Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên nhiệm kỳ 2017 - 2019 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích – Yêu cầu

 1. Mục đích

- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên nhiệm kỳ 2014 - 2017, những thuận lợi, khó khăn, mặt được, hạn chế trong nhiệm kỳ 2014-2017; xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019 gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của trường và nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên nhà trường.

- Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2019 đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết do Đại hội đề ra.

- Bầu Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Công nghiệp Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

 1. Yêu cầu

- Đại hội đoàn trường phải quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội lần thứ IV và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng.

- Đại hội đoàn trường được diễn ra trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đoàn trong nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng nhiệm vụ với những mục tiêu, giải pháp mới để tổ chức, động viên tuổi trẻ xung kích, tình nguyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong nhiệm kỳ mới. 

- Ban Chấp hành Đoàn trường do Đại hội bầu ra phải đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có uy tín, tinh thần đoàn kết, có số lượng, cơ cấu, đội tuổi hợp lý. Quá trình chuẩn bị nhân sự phải gắn với củng cố tổ chức cơ sở, nâng cao chất lượng cán bộ, đoàn viên, gắn với quy hoạch và đào tạo cán bộ.

- Đại hội đoàn cấp cơ sở phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên thanh niên trước, trong và sau đại hội; đảm bảo đại hội được tổ chức thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

 1. Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014-2017, xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới.
 2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Công nghiệp Hà Nội lần thứ III.
 3. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn khóa cũ.
 4. Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.
 5. Bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Công nghiệp Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN

 1. Xây dựng dự thảo các văn kiện

Văn kiện Đại hội đoàn các cấp bao gồm: Báo cáo chính trị của BCH đoàn đương nhiệm trình tại Đại hội (báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ cũ, phương hướng nhiệm kỳ mới); báo cáo kiểm điểm của BCH đương nhiệm; Nghị quyết Đại hội.

Yêu cầu: Văn kiện Đại hội phải ngắn gọn, súc tích, quán triệt quan điểm chỉ đạo, định hướng chung của BTV Đoàn Khối và Đảng ủy nhà trường.

1.1 Báo cáo chính trị của BCH đoàn đương nhiệm trình bày tại Đại hội

a. Yêu cầu chung

- Dự thảo báo cáo tổng kết của đơn vị phải ngắn gọn, có tính khái quát, tập trung vào các vấn đề cốt lõi của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đánh giá đúng những mặt mạnh, kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém, hạn chế; phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các mặt công tác của Đoàn.

- Xây dựng phương hướng nhiệm kỳ mới với hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, phù hợp nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, có tính khả thi cao.

- Đảm bảo theo định hướng chung của Ban chấp hành Đoàn Khối Công nghiệp Hà Nội.

b. Về tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ qua

Đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp; đánh giá sâu kết quả thực hiện phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; phong trào “Tôi yêu Hà Nội”, phong trào “Sáng kiến hay – Tay nghề giỏi – Phong cách đẹp” và chương trình công tác, các cuộc vận động, kế hoạch, đề án do Đại hội Đoàn các cấp quyết định.

c. Về phương hướng trong nhiệm kỳ mới

- Phương hướng nhiệm kỳ mới của đại hội đoàn cấp cơ sở phải đảm bảo quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV; Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội lần thứ III, Nghị quyết của đại hội đảng bộ đơn vị, định hướng của Đoàn Khối để đảm bảo tính thống nhất trong các phong trào, chương trình hành động của tuổi trẻ Khối Công nghiệp Hà Nội; phương hướng nhiệm kỳ mới phải trên cơ sở phân tích đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị, những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên, từ đó cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới.

- Xác định rõ nội dung và biện pháp chính để thực hiện các mặt công tác chủ yếu của đoàn như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; các phong trào hành động cách mạng; công tác xây dựng tổ chức đoàn và tham gia xây dựng Đảng; công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Chú trọng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nhiệm kỳ mới.

1.2 Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành

Trên tinh thần tự phê bình, phê bình nghiêm túc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm tập thể của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, và các Ủy viên Ban chấp hành; chỉ ra những mặt được và những hạn chế yếu kém, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để xây dựng và phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành khóa mới hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn khóa mới đề ra.

1.3 Dự thảo Nghị quyết của Đại hội Đoàn khóa mới

Trên cơ sở văn kiện của đại hội, Ban Chấp hành đương nhiệm xây dựng dự thảo Nghị quyết đại hội gồm những nội dung cơ bản, quan trọng để đại hội thảo luận, quyết định.

1.4 Về thảo luận, góp ý đối với các văn kiện Đại hội Đoàn

Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các đồng chí cựu cán bộ đoàn, các tổ chức đoàn thể có liên quan. 

Việc thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện của đại hội phải được tiến hành nghiêm túc, trên tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, nội dung phải cụ thể.

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH

Chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khoá mới là nội dung quan trọng, quá trình chuẩn bị nhân sự phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định, trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt; lựa chọn giới thiệu các đồng chí có đức, có tài, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định; chú trọng cán bộ nữ, dân tộc, đoàn viên thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong các tầng lớp thanh niên ở các đơn vị.

 1. Tiêu chuẩn Uỷ viên Ban Chấp hành

Nhân sự Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019 phải bảo đảm các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh trong Quy chế cán bộ Đoàn, đặc biệt nhấn mạnh những điểm sau:

            - Có đạo đức và năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban chấp hành phân công; am hiểu và gắn bó với thanh niên, có khả năng đối thoại và định hướng cho thanh niên.

- Có khả năng cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Đại hội Đoàn cấp trên và cấp mình, gắn với thực tiễn công tác đoàn và tình hình đoàn viên, thanh niên ở đơn vị.

- Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm.

- Có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động thanh thiếu niên, am hiểu về tình hình đơn vị.

- Có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động các nguồn lực của đơn vị và xã hội phục vụ cho các hoạt động của tổ chức đoàn.

Trên cơ sở các tiêu chuẩn chung, các cơ sở Đoàn đoàn cần cụ thể hóa để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

 1. Độ tuổi bình quân của Ban chấp hành Đoàn cấp cơ sở

- Độ tuổi bình quân không quá 28 tuổi.

 1. Số lượng ủy viên Ban chấp hành

Ban Chấp hành có 11 ủy viên. Ban thường vụ gồm 01 Bí thư, 02 Phó Bí thư và các ủy viên Ban Thường vụ.

Lưu ý:

- Bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư theo hình thức bầu tròn.

- Việc bầu Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư được tiến hành tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa mới.

 1. Cơ cấu Ban chấp hành đoàn cấp cơ sở

BCH đoàn cấp cơ sở được xây dựng phải bảo đảm hợp lý và phù hợp với yêu cầu:

- Cơ cấu hợp lý giữa các độ tuổi.

- Ủy viên Ban Chấp hành được tái cử và Ủy viên Ban Chấp hành mới.

- Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ chủ chốt.

- Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ, đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc.

- Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ, đoàn viên, thanh niên thuộc các đối tượng, lĩnh vực (cán bộ, công chức, viên chức, công nhân tiêu biểu; sinh viên, học sinh xuất sắc đối với Khối trường học). 

 1. Số lượng đại biểu đại hội  

a. Đại biểu khách mời

- Đại diện Ban Thường vụ Đoàn Khối Công nghiệp Hà Nội;

- Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy trường, Ban Giám Hiệu trường, trưởng (phó) các phòng ban;

- Thường trực Đoàn trường các thời kỳ.

- Đại diện Ban Thường vụ Đoàn các cơ sở đoàn bạn.

b. Đại biểu chính thức: 70 đại biểu, bao gồm đại biểu đương nhiên, đại biểu bầu chọn và đại biểu chỉ định.

V. NHIỆM KỲ VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN

 1. Nhiệm kỳ đại hội: Nhiệm kỳ 2017 – 2019.
 2. Thời gian: 8h30 ngày 23/3/2017
 3. Địa điểm: Hội trường cơ sở 1, trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội

Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Bí thư các Liên chi đoàn đương nhiệm nhiệm kỳ 2014 - 2017 là thành viên Ban tổ chức và thường trực là các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường.

Nhiệm vụ

- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện quá trình chuẩn bị nội dung Đại hội và công tác tổ chức Đại hội.

- Thông tin và tiếp nhận chỉ đạo của Đảng ủy trường, Đoàn Khối Công nghiệp Hà Nội trong quá trình chuẩn bị nội dung và nhân sự cho Đại hội.

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động của các tiểu ban phục vụ Đại hội.

- Xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết của Ban Tổ chức Đại hội, thường xuyên kiểm tra hoạt động của các tiểu ban, đảm bảo Đại hội tiến hành đúng tiến độ.

 1. Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội

a. Tiểu ban Nội dung: gồm các đồng chí có tên sau:

- Đ/c Nguyễn Văn Việt, Bí thư Đoàn trường                      Trưởng tiểu ban

- Đ/c Dương Văn Lực,  P.Bí thư Đoàn trường                     Phó trưởng tiểu ban

- Đc Bùi Vũ Bình, Phó Bí thư Đoàn trường                        Thành viên

- Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương, UVTV                                              Thành viên

- Đ/c Nguyễn Kim Kỳ, UVBCH                                                        Thành viên

- Đ/c Nguyễn Thị Duyên, UVBCH                                       Thành viên

- Đ/c Nguyễn Thế Hưng, UVBCH                                        Thành viên

Nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội bao gồm: dự thảo báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Trường nhiệm kỳ 2014-2017; dự thảo chủ đề Đại hội, xây dựng dự thảo mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2017-2019.

- Tham mưu, chuẩn bị và tổ chức thực hiện các chuyên đề, các tham luận phục vụ Đại hội.

- Tổ chức các hình thức tổng hợp thông tin, ý kiến góp ý từ đoàn viên thanh niên, cơ sở Đoàn, các đơn vị phối hợp hoạt động, … cho nội dung văn kiện Đại hội.

- Xây dựng kịch bản chi tiết, nội quy của Đại hội, các văn bản có liên quan đến văn kiện Đại hội.

b. Tiểu ban Nhân sự: gồm các đồng chí có tên sau:

- Đ/c Nguyễn Văn Việt, Bí thư Đoàn trường                      Trưởng tiểu ban

- Đ/c Dương Văn Lực, Phó Bí thư Đoàn trường                 Phó trưởng tiểu ban

- Đ/c Bùi Vũ Bình, Phó Bí thư Đoàn trường                       Thành viên

- Đ/c Đỗ Thị Lan Hương, UVTV                                          Thành viên

- Đ/c Nguyễn Thị Duyên, UVBCH                                       Thành viên

Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn, theo dõi quá trình tổ chức Đại hội đại biểu của các cơ sở Đoàn. Kế hoạch phân bổ đại biểu tham dự Đại hội và giám sát việc bầu chọn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn trường của cơ sở.

- Tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2014-2017, chuẩn bị đề án nhân sự Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019, tổ chức thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự trình Đại hội.

- Tham mưu nhân sự các bộ phận điều hành đại hội (Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu)

c. Tiểu ban Tuyên truyền – hoạt động: gồm các đồng chí có tên sau:

- Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương, UVTV          , Chủ tịch HSV          Trưởng tiểu ban

- Đ/c Dương Văn Lực, Phó Bí thư Đoàn trường                 Phó trưởng tiểu ban

- Đ/c Bùi Vũ Bình, Phó Bí thư Đoàn trường                       Thành viên

- Đ/c Nguyễn Thị Duyên, UVBCH                                       Thành viên

- Đ/c Nguyễn Bá Việt, UVBCH                                                        Thành viên

- Đ/c Nguyễn Thế Hưng, UVBCH                                        Thành viên

- Đ/c Nguyễn Kim Kỳ, UVBCH                                                        Thành viên

- Đ/c Tạ Việt Đức, UVBCH                                                   Thành viên

Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn các cơ sở tổ chức các hoạt động chào mừng trước và sau Đại hội.

- Tuyên truyền các hoạt động của Đoàn trường nhiệm kỳ 2014-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2019.

- Thiết kế biểu trưng - biểu tượng Đại hội.

- Phụ trách công tác trang trí, tạo không khí sôi nổi trong Đại hội.

d. Tiểu ban hậu cần, an ninh:

- Đ/c Bùi Vũ Bình, Phó Bí thư Đoàn trường                       Trưởng tiểu ban

- Đ/c Nguyễn Thị Duyên, UVBCH                                       Phó trưởng tiểu ban

- Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương, UVTV                                              Thành viên

- Đ/c Nguyễn Thế Hưng, UVBCH                                        Thành viên

- Đ/c Nguyễn Kim Kỳ, UVBCH                                                        Thành viên

- Đ/c Tạ Việt Đức, UVBCH                                                   Thành viên

Nhiệm vụ:
- Tham mưu kinh phí và trang bị cơ sở vật chất phục vụ quá trình tổ chức Đại hội:
• Tổng hợp dự trù kinh phí từ các tiểu ban.
• Tham mưu và chuẩn bị quà tặng dành cho đại biểu tham dự Đại hội.
• Tham mưu và chuẩn bị quà dành tặng các UV BCH nhiệm kỳ cũ.
- Tham gia phục vụ công tác hậu cần:
• Tham mưu danh sách khách mời và gửi thư mời đại hội trước 10 ngày diễn ra đại hội.
• Chuẩn bị các cuộc họp cần thiết cho đại hội.
• Chuẩn bị thùng phiếu.
• In ấn và chuẩn bị các văn bản cho Đại hội.
• Đội ngũ tiếp tân phục vụ đại hội.

- Đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày diễn ra Đại hội.

3. Nội quy, trang phục đại hội:

a. Nội quy đại hội: do Đại hội thông qua và được phổ biến tới từng đại biểu tham dự Đại hội.

b. Trang phục tại đại hội: thực hiện theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

4. Tài liệu Đại hội

a. Tài liệu đối với đại biểu Đại hội gồm

- Chương trình Đại hội.

- Nội quy đại hội.

- Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2014-2017 trình Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên nhiệm kỳ 2017-2019.

- Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn trường nhiệm kỳ 2014-2017.

- Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019 (gửi đại biểu tại phiên làm việc nội dung này). 

- Các tài liệu do Đoàn chủ tịch Đại hội cho phép phát hành tại Đại hội.

b. Tài liệu đối với khách mời

- Chương trình Đại hội.

- Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2014-2017 trình Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên nhiệm kỳ 2017-2019.

- Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Trường nhiệm kỳ 2014-2017.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các tiểu ban Đại hội, lãnh đạo các ban, các bộ phận, cá nhân có liên quan và các cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt kế hoạch đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên nhiệm kỳ 2017-2019, đảm bảo đúng tiến độ và các yêu cầu đã đặt ra.

Đăng bởi: edu.vn pci

Các bài viết liên quan

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 7

Ngày: 706

Tổng số: 2745970